Zapłać za tłumaczenie przysięgłe

ogólne
warunki
usługi

Definicje:

Tłumacz – Firma Certified Professionals Jan Roenig
ul. Derdowskiego 30/1, 71-178 Szczecin
NIP 8522450114
REGON: 384542404

działająca pod nazwą handlową „przysiegle.online”, „tlumacz-szczecin.pl”, „Przysięgłe Online”, „tlumaczlondyn”, „J.Roenig Tłumacz”, świadcząca usługi tłumaczeniowe oraz usługi pośrednictwa w zakresie tłumaczeń poświadczonych w parze językowej: język angielski – język polski poprzez stronę internetową Tłumacza.

Zlecający – Osoba fizyczna lub prawna przesyłającą do wyceny dokument w postaci elektronicznej na adres e-mail lub poprzez stronę internetową Tłumacza, a także osoba przynosząca osobiście dokumenty do tłumaczenia w biurze Tłumacza.

Strona internetowa – Strona internetowa dostępna pod adresami URL: https://przysiegle.onlinehttp://tlumaczlondyn.co.ukhttp://tlumacz-szczecin.plhttps://tlumaczeniaprzysiegle.onlinehttp://gdansk-tlumacz.plhttp://lublin-tlumacz.plhttp://wroclaw-tlumacz.plhttp://bydgoszcz-tlumacz.pl, oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL, jak również każdym, który go zastąpi.

I. Wstęp

1. Zamieszczone poniżej „OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ”, stanową prawnie wiążącą umowę pomiędzy Zlecającym a Tłumaczem.
2. Korzystając z usług Tłumacza Zlecający akceptuje w całości niniejsze warunki.
3. Zlecający akceptuję w całości Politykę Prywatności Tłumacza.
4. Korzystanie z usługi Tłumacza jest dobrowolne.
5. Tłumacz wykonuje tłumaczenia w parze językowej j. polski – j. angielski.

II. Zastrzeżenia dot. tekstu źródłowego i treści poświadczanych tłumaczeń

1. Przekazanie tekstu źródłowego przez Zlecającego odbywa się na całkowitą odpowiedzialność i za pełną wiedzą Zlecającego.
2. Zlecający, zlecając tłumaczenie tekstu źródłowego, ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do tekstu źródłowego i tekstu tłumaczenia.
3. Zlecający odpowiada i gwarantuje, że tłumaczenie tekstu źródłowego, a w szczególności jego publikacja, powielanie, dystrybucja, sprzedaż nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, patentów, itp.
4. Zlecający oświadcza i gwarantuje, iż dołożył starań, aby tekst źródłowy był dobrej jakości, wolny od dowolnego typu błędów, a w szczególności błędów językowych.
5. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym tłumaczeniu, będące konsekwencją błędów lub też niejasności w obrębie dokumentu źródłowego, czy też wynikające z niskiej jakości językowej dokumentu źródłowego.
6. Obowiązkiem Zlecającego jest dostarczyć czytelny tekst lub dokument źródłowy. W przypadku niemożliwości odczytania treści na dokumencie źródłowym, Tłumacz zaznaczy ten fakt na tłumaczeniu, bez uprzedniego kontaktu ze Zlecającym w celu uzyskania lepszej jakości tekstu lub dokumentu źródłowego.
7. Zlecający oświadcza, odpowiada i gwarantuje, że w przypadku przesłania do poświadczenia tłumaczenia, jest on jego autorem lub posiada pełna prawa majątkowe do tłumaczenia, które ma być przedmiotem poświadczenia. W szczególności oświadcza, że publikacja, powielanie, dystrybucja, sprzedaż i modyfikacja tłumaczenia nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, patentów, itp. Zlecający oświadcza, że autor treści tłumaczenia będącego przedmiotem poświadczenia przez tłumacza przysięgłego wyraża zgodę na jego poświadczenia za wynagrodzeniem pobieranym przez Tłumacza i/lub pośrednika.  Zlecający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do tekstu tłumaczenia i tekstu poświadczenia.
8. Zlecający oświadcza, że wyraża zgodę na modyfikowanie, zarówno w odniesieniu do treści jaki i składu, tłumaczenia przesłanego do poświadczenia, a w szczególności do usuwania, uzupełniania i zmiany treści tłumaczenia, a także zmiany jego formatowania zgodnie z wyłącznym uznaniem Tłumacza.

III. Warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych

1. Tłumaczenia przyjmowane są do realizacji w następujący sposób:
a) Po przesłaniu skanów lub czytelnych zdjęć przez Zlecającego, Tłumacz odpowiada z darmową wyceną na wskazany adres e-mail Zlecającego.
b) Zlecający chcący skorzystać z usługi zobowiązany jest zaakceptować wycenę oraz niniejszy regulamin w całości. Akceptacja wyceny następuje poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail od Zlecającego wraz wymaganymi danymi (wskazanymi w wycenie) bądź wypełnienie formularza na stronie poprzedzającej płatność oraz opłacenie usługi. Opłacenie usługi tłumaczenia następuje przed przyjęciem tłumaczenia do realizacji.
c) Po otrzymaniu akceptacji wyceny przez Zlecającego oraz otrzymaniu całości kwoty wynagrodzenia wskazanego w wycenie tłumacz informuje Zlecającego o decyzji przyjęcia tłumaczenia do realizacji.
2. Niewypełnienie przez Zlecającego obowiązków wskazanych w punkcie III.1.b może skutkować nieprzyjęciem tłumaczenia do realizacji lub wydłużeniem czasu realizacji tłumaczenia.
3. Koszt tłumaczenia oblicza się indywidualnie na podstawie każdocześnie przesłanych lub przekazanych do wyceny dokumentów. Tłumacz zastrzega, że „Cennik” wskazany na stronie internetowej tłumacza nie stanowi oferty handlowej w myśl właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację ułatwiającą Zlecającemu szacunkowe obliczenie przedziału cenowego usługi.
4. Czas realizacji ustala się indywidualnie na podstawie każdocześnie przesłanych lub przekazanych do wyceny dokumentów.
5. Przesłana lub przedstawiona wycena ważna jest w dniu przedstawienia jej Zlecającemu oraz na następny dzień roboczy do godziny 12:00, chyba że ustalono inaczej. Po tym czasie cena jak i termin realizacji mogą ulec zmianie.
6. W przypadku dokumentu przeznaczonego do publikacji zakłada się, że Zlecający dokona adaptacji stylistycznej lub/i graficznej przetłumaczonego tekstu we własnym zakresie, gdyż cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowej korekty, którą Zlecający zobowiązany jest wykonać lub zlecić we własnym zakresie. Tłumacz nie oferuje komputerowego skład tekstu (DTP).
7. Tłumacz nie wykonuje tłumaczeń zwykłych (niepoświadczonych) oraz nie przesyła treści wykonanych tłumaczeń poświadczonych w formie tekstu edytowalnego.
8. Właścicielem praw autorskich do otrzymanego tłumaczenia poświadczonego pozostaje tłumacz przysięgły, który wykonał tłumaczenie.
9. Tłumacz zastrzega sobie prawo do nie odesłania wyceny a tym samym odmowy przyjęcia zlecenia do realizacji jeżeli nie jest w stanie wykonać tłumaczenia.
10. Zlecający wyraża zgodę na używanie przez Tłumacza wszelkich aplikacji i programów dostarczanych przez strony trzecie, mające za zadanie ułatwić proces tłumaczenia, w tym m.in. aplikacji do tłumaczeń mechanicznych, programów OCR oraz oprogramowania CAT (komputerowe wspomaganie tłumaczeń).
11. Zlecający wyraża zgodę na pominięcie na tłumaczeniu niektórych treści dokumentu, które wg uznania Tłumacza są nieistotne (np. podstaw prawnych, pouczeń, treści niezwiązanych z dokumentem, pozycji i sekcji bez wpisów, etc.). W takich przypadkach na tłumaczeniu Tłumacz zamieszcza informację, jakie treści zostały pominięte. Na życzenie Zlecającego Tłumacz może odstąpić od pominięcia niektórych treści dokumentu i umieścić je na tłumaczeniu. W takim przypadku Zlecający wyraża zgodę, aby te treści były przedmiotem dodatkowo płatnej usługi dla której zostanie sporządzona osobna wycena.
12. Tłumacz wykonuje tłumaczenia zwykłe w ramach własnych zasobów. W przypadku zlecenia tłumaczenia poświadczonego, tłumaczenia zwykłe wykonane przez tłumacza są poświadczane przez współpracującego z Tłumaczem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, posiadającego ważne uprawnienia lub podzlecane tłumaczowi przysięgłemu współpracującemu z biurem.
13. Zlecający wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości e-mail z pytaniem o poziom satysfakcji z wykonanej usługi lub linkiem do anonimowego i dobrowolnego badania satysfakcji z wykonanej usługi w terminie do 14 dni od wykonania usługi.
14. Tłumacz nie gwarantuje, że tłumaczenie wszystkich zleconych dokumentów w ramach jednego lub wielu zleceń będzie wykonane przez tego samego tłumacza przysięgłego.

IV. Wysyłka tłumaczenia

1. Tłumaczenie przysięgłe wysyłane jest pierwotnie w formie treści cyfrowych na nośniku niematerialnym (tj. w formie dokumentu elektronicznego lub skanu). Poza tym, Zlecający podczas zlecania tłumaczenia może wydać dyspozycję zamówienia usługi dodatkowej, polegającej na dostarczeniu tłumaczenia w formie papierowej.
2. Wysyłka wersji elektronicznej następuje w dniu ukończenia tłumaczenia, zgodnie z informacją podaną w wycenie (“czas realizacji”). Wysyłka wersji papierowej następuje w terminie do 5 dni, wyłączając z tego dni wolne od pracy, liczone od końca dnia ukończenia zlecenia.
3. Tłumaczenie w wersji elektronicznej wysyłane jest w postaci skanu lub skanu z nałożonym tekstem OCR na wskazany adres e-mail, w pliku elektronicznym w formacie PDF, chyba że strony uzgodniły inaczej. Wysyłka tłumaczenia w wersji elektronicznej jest bezpłatna. Tłumaczenie w wersji elektronicznej wysyłane jest w formacie nieedytowalnym, z możliwymi zabezpieczeniami uniemożliwiającymi nieautoryzowaną edycję lub kopiowanie treści tłumaczenia. 
4. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, w przypadku zlecenia tłumaczenia poświadczonego, usługa nie obejmuje przesłania Zlecającemu wersji edytowalnej tłumaczenia, a Tłumacz zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia wersji edytowalnej tłumaczenia. Prawa autorskie Tłumacza do tłumaczenia poświadczonego pozostają prawami tłumacza przysięgłego, który wykonał tłumaczenie i nie zostają przeniesione na Zlecającego.
5. Przy składaniu zamówienia, Zlecający wybiera metodę wysyłki, którą w danej chwili i dla danej lokalizacji oferuje Tłumacz. Bez względu na wybraną metodę wysyłki, tłumaczenie wysyłane jest na dane osobowe i adres podany w formularzu przy dokonywaniu płatności przez Zlecającego.
6. W przypadku dodatkowego zamówienia przez Zlecającego wersji papierowej z wysyłką kurierem lub do punktu odbioru, będzie ona realizowana zgodnie z regulaminem przewoźnika. Koszt takiej dodatkowej usługi ustala się indywidualnie w przesłanej wycenie lub przy dokonywaniu płatności.
7. W przypadku wysyłki wersji papierowej za granicę cena i forma wysyłki ustalana jest indywidualnie w wycenie lub przy dokonywaniu płatności.
8. Tłumacz nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z działalności krajowych i zagranicznych operatorów pocztowych ani przewoźników (firm kurierskich).
9. W przypadku braku możliwości przesłania tłumaczenia na wskazany adres w związku ze zdarzeniem niezależnym od Tłumacza, w tym lecz nie wyłącznie działaniami wojennymi, siłą wyższą, powodzią, kataklizmem lub stanem epidemiologicznym bądź zawieszeniem wysyłki w to miejsce przez operatora pocztowego bądź przewoźnika, Zlecający zobowiązuje się podać alternatywny adres wysyłki lub zmienić formę wysyłki. W przypadku zwrotu lub odmowy przyjęcia przesyłki z tłumaczeniem przez operatora pocztowego lub przewoźnika ze względu na niemożliwość jej dostarczenia, Zlecający ma prawo zażądać zwrotu płatności za wysyłkę lub podać alternatywny adres dostawy w Polsce.
10. Zlecający oświadcza, że w przypadku wybrania wysyłki w formie elektronicznej posiada możliwości techniczne do odczytania pliku elektronicznego w formacie .pdf, .odt, .docx, .doc z tłumaczeniem.
11. W przypadku nieodebrania przez Zlecającego przesyłki listowej lub kurierskiej zawierającej papierową wersję tłumaczenia uznaje się, że została ona należycie dostarczona. Tłumacz i Zlecający ustalają, że nieodebranie tłumaczenia oznacza rezygnację przez Zlecającego z otrzymania wersji papierowej tłumaczenia, a tym samym wybranie wysyłki samym skanem jako preferowanej metody dostawy przedmiotu usług. Listy i przesyłki zwrócone do Tłumacza w związku z ich nieodebraniem przez adresata lub podaniem przez Zlecającego nieprawidłowego adresu będą niszczone. Tłumacz zastrzega sobie prawo do nieodebrania zwrotu przesyłki jeżeli wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów. Zlecający ma prawo skorzystać z możliwości zamówienia kolejnego egzemplarza tłumaczenia w terminie 1 miesiąca od daty zwrotu. Koszt zamówienia kolejnego egzemplarza jest zgodny z cennikiem obowiązującym w chwili zlecenia tłumaczenia przez Zlecającego. Tłumacz i Zlecający ustalają, że koszt zamówienia ponownego egzemplarza tłumaczenia pokrywa koszty zwrotu przesyłki do tłumacza oraz rzeczywiste koszty przygotowania kolejnej wersji papierowej i towarzyszących temu kosztów materiałów dodatkowych.
12. W przypadku przesłania do Tłumacza oryginałów lub odpisów dokumentów, a następnie zlecenia ich wysyłki na wskazany przez Zlecającego adres, Zlecający przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z zagubieniem przesyłki lub listu, a także zwalnia Tłumacza ze wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej.
13. Tłumacz zastrzega sobie prawo nieodebrania niezamówionych przesyłek.

V. Forma płatność

1. Płatność za tłumaczenie następuje z góry za pomocą płatności internetowych, dostępnych na stronie internetowej Tłumacza.
2. Tłumacz nie jest płatnikiem VAT.
3. W przypadku płatności on-line zlecający tłumaczenie wyraża zgodę na otrzymanie za dokonaną płatność faktury elektronicznej w formacie PDF, wydanej na wskazany adres e-mail lub adres e-mail z którego dokonano zlecenia.
4. W przypadku płatności on-line z wysyłką tłumaczenia wyłącznie w wersji elektronicznej, Zlecający tłumaczenie zobowiązuje się podać dane do faktury lub do wysyłki paragonu.
5. W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę, numer NIP należy podać najpóźniej z chwilą składania zlecenia, przed wydrukowaniem paragonu za dokonaną płatność (tj. dokonaniem płatności). Od 01.01.2020 wystawienie faktury do paragonu bez NIP nie będzie możliwe.
6. W przypadku nie odebrania dokumentów pozostawionych w biurze do tłumaczenia, po upływie 2 miesięcy od uzgodnionej daty odbioru będzie naliczana dodatkowa opłata za ich przechowywanie w wysokości 1 zł za dzień.
7. W wypadku nieuregulowania płatności w terminie podanym na fakturze Klient zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe. Ponadto Klient zostanie obciążony kwotą 50 złotych za każde upomnienie wysłane przez Tłumacza listem poleconym.
8. Jeśli wyegzekwowanie zapłaty od Klienta za wykonane usługi będzie wymagało od Tłumacza zaangażowania firm prawniczych, agencji windykacyjnych lub innych, Klient zgadza się ponieść pełne koszty i prowizje naliczone przez w/w firmy i agencje.

VI. Tłumaczenia poświadczone

1. W przypadku zlecenia tłumaczenia poświadczonego będzie ono wykonane przez tłumacza przysięgłego z ważnymi uprawnieniami, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego lub/oraz innych obowiązujących aktach prawnych regulujących sposób wykonywania tłumaczeń poświadczonych.
2. Na każdym tłumaczeniu poświadczonym w klauzuli poświadczającej zaznacza się, że tłumaczenie zostało wykonane, w zależności od rodzaju przesłanego dokumentu, z odpisu niepoświadczonego (skanu lub kopii) lub dokumentu elektronicznego.
3. W przypadku zlecenia poświadczenia przez tłumacza przysięgłego tekstu tłumaczenia wykonanego przez Zlecającego,  zlecający zobowiązuje się dostarczyć tłumaczenie, które: a) jest w wersji edytowalnej (plik docx lub odt), b) jest całościowe, tzn. stanowi wierne tłumaczenie całości treści oryginału, wliczając w to podpisy, pieczątki i wszelkie inne znajdujące się na nim znaki drukarskie, c) jest w całości wolne od błędów. 
4.  W przypadku, gdy Zlecający nie dostarczy do poświadczenia tłumaczenia spełniającego wymogi wskazane w powyższym punkcie, tłumacz może odmówić poświadczenia do czasu przesłania przez Zlecającego tekstu spełniającego wymogi. W przypadku, gdy na tłumaczeniu przesłanym przez Zlecającego występują różnice w tekście względem oryginału, tłumacz podczas poświadczania tłumaczenia zastrzega sobie prawo do, wg własnego uznania, edytowania tłumaczenia, nanoszenia na niego zmian oraz/lub wstawiania w miejsce brakujących treści adnotacji, o pominięciu na tłumaczeniu danych treści, bądź przekopiowaniu treści za oryginałem z adnotacją, że treści te nie występują lub nie są zgodne z treścią dokumentu przesłanego do tłumaczenia.
5. Zlecenie poświadczenia tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego nie stanowi usługi korekty tekstu przesłanego do poświadczenia. W ramach usługi poświadczenia tłumaczenia, tłumacz nie wykonuje żadnych poprawek tłumaczenia ani nie uzupełnia go o brakujące fragmenty, a jedynie dokonuje poświadczenia treści, których poświadczenie jest możliwe. Obowiązkiem Zlecającego jest dostosowanie tekstu tłumaczenia do wymogów i metodologii sporządzania tłumaczeń poświadczonych.
6. Tłumacz zastrzega sobie prawo do wykonania dowolnej ilości zleconej pracy w dowolnym czasie okresu realizacji zlecenia, a także w ustalonej przez siebie kolejności, a Zlecający przyjmuje, że sposób w jaki Tłumacz rozkłada nakład pracy w okresie realizacji zlecenia pozostaje w wyłącznej gestii Tłumacza. Tym samym Zlecający akceptuje możliwość wykonania przez Tłumacza całości lub części powierzonego tłumaczenia przed czasem.

VII. Tłumaczenia medyczne i certyfikowane​

1. W przypadku tłumaczenia dokumentacji medycznej oraz innych tłumaczeń, Tłumacz poza ofertą na tłumaczenia poświadczone przez polskiego tłumacza może przedłożyć ofertę na tłumaczenia niepoświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego, zwane dalej tłumaczeniami certyfikowanymi.
2. Tłumaczenie certyfikowane jest to tłumaczenie zwykłe (niepoświadczone), wykonane przez tłumacza specjalizującego się w tłumaczeniach medycznych.
3. Do tłumaczeń certyfikowanych dodawane jest poświadczenie (certyfikacja) biura tłumaczeń, na którym Tłumacz poświadcza, że zgodnie z obowiązującym systemem zachowania jakości, tłumaczenie zwykłe jest wiernym tłumaczeniem dokumentu źródłowego, a tłumacz medyczny je wykonujący posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju tłumaczeń.
4. Tłumaczenia certyfikowane nie mają mocy prawnej wynikającej z Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, a Zlecający akceptuje możliwość, że odbiorca tłumaczenia może wymagać tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Zlecający ma prawo odstąpić od umowy wykonania tłumaczenia w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem punktu VIII.2 VIII.3.
2. Niezależnie od postanowień punku VII.1, Tłumacz informuje Konsumenta, a Konsument przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci on prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z z Art. 38.1 punkt 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z poź. zm.
3. W przypadku zamówienia przez Zlecającego tłumaczenia mającego formę treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym (t.j. w postaci skanu oraz/lub dokumentu elektronicznego) za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości (punkt VIII.2 OW), Zlecającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z poź. zm.).
4. Zlecający oraz Tłumacz oświadczają, że usługa wykonania tłumaczenia ma charakter usługi zindywidualizowanej, tj. podlega wykonaniu według specyfikacji konsumenta (na podstawie dokumentu źródłowego przesłanego do tłumaczenia) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
5. W razie wycofania zlecenia na tłumaczenie pisemne, które zostało zlecone, przyjęte do realizacji oraz prace nad którym zostały rozpoczęte, Zlecający zobowiązany jest zapłacić za całość tłumaczenia, co wynika z pkt. VIII.2-4.
6. W razie wycofania zlecenia na tłumaczenie pisemne, które zostało zlecone i przyjęte do realizacji ale prace nad którym nie zostały rozpoczęte, Zlecający zobowiązuje się opłacić koszty przygotowawcze w wysokości 30% ceny zlecenia.  Koszty przygotowawcze zlecenia są to koszty i nakład pracy ponoszony przez Tłumacza w związku z obsługą zlecenia, m.in. wstępne tłumaczenie mechaniczne, obróbka OCR dokumentu, przygotowanie dokumentu do pracy nad tłumaczeniem, sporządzenie glosariusza do zlecenia, opisanie dokumentów w Repertorium, koszty anulowania poniesione przez Tłumacza w przypadku podzlecenia dokumentów; w skład w których wchodzą utracone korzyści, m.in. niemożliwość przyjęcia innych zleceń ze względu na rezerwację kolejki, etc.
7. Po wycofaniu zlecenia na tłumaczenie pisemne przez Zlecającego proces realizacji zostaje wstrzymany.
8. Po wycofaniu zlecenia na tłumaczenie pisemne Tłumacz zwróci niezwłocznie Zlecającemu koszty zlecenia z zastrzeżeniem punktów VIII.1-6.
9. Tłumacz zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia w każdym czasie oraz odstąpienia od umowy na tłumaczenie zawartej ze Zlecającym ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
a) tekst przekazany przez Zlecającego do tłumaczenia jest niemożliwy do odczytania w sposób nie budzący wątpliwości;
b) przetłumaczenie tekstu we wskazanym przez Zlecającego czasie jest niemożliwe;
c) treść tekstu przekazana przez Zlecającego do przetłumaczenia jest zbyt skomplikowana co powoduje ryzyko niedokładnego tłumaczenia;
d) treść tekstu przekazana przez Zlecającego naraża Tłumacza na odpowiedzialność cywilnoprawną albo karną,
e) gdy przesłana wycena tłumaczenia zawierała błędną cenę lub wskazana w niej cena nie pokrywa faktycznego nakładu pracy wymaganego do wykonania tłumaczenia (wycena była niedoszacowana lub nie uwzględniała wszystkich treści);
f) w innych przypadkach, niezależnych od Tłumacza, które spowodują, że realizacja usługi zgodnie z zamówieniem Zlecającego nie będzie możliwa.
10. Zgodnie z Art. 38.1 punkt 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z poź. zm. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

IX. Zmiany i reklamacje

1. Wszelkie zmiany na życzenie Zlecającego, zamówienia kolejnych egzemplarzy tłumaczeń oraz inne prace na zrealizowanym tłumaczeniu możliwe są odpłatnie przez 1 miesiąc od daty wydania, po tym czasie wymagane będzie wykonanie tłumaczenia od początku.
2. Reklamacje dotyczące tłumaczeń przysięgłych możliwe są do 3 lat od daty wydania (okres odpowiedzialności zawodowej). Reklamacje dotyczące tłumaczeń niepoświadczonych muszą być przez Zlecającego zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 30 dni od momentu otrzymania tłumaczenia. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zlecającego z zapłaty za usługę. Reklamacji podlegają: błędne przetłumaczenie wyrazu lub frazy z tekstu źródłowego; pominięcie fragmentu tekstu źródłowego; błędy typograficzne w tekście tłumaczenia.
3. Reklamacje można składać pisemnie na adres Tłumacza, tj.
Certified Professionals Jan Roenig
ul. Derdowskiego 30/1, 71-178 Szczecin
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tlumaczenia@przysiegle.online
lub osobiście w siedzibie Tłumacza.
4. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie  nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
5. W przypadku zlecenia i opłacenia tłumaczenia z odbiorem osobistym, a następnie nie odebrania wersji papierowych przez okres dłuższy nich 4 tygodnie wersja papierowa pozostawiona w biurze zostanie zniszczona. Po tym czasie wymagane będzie wykonanie tłumaczenia od początku.

X. Odpowiedzialność

1. Strony uzgadniają, że odpowiedzialność Tłumacza wobec Zlecającego (w tym za szkody i następstwa posługiwania się tłumaczeniem) ogranicza się do wysokości wynagrodzenia i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych i odpowiedzialnością odszkodowawczą nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Zlecającego z tytułu wykonania tłumaczenia.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza tłumacza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie przyspieszonym lub ekspresowym. Zlecający tłumaczenie w trybie przyspieszonym ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu z uwagi na skrócony czas realizacji. Mimo to – po zgłoszeniu zastrzeżeń – Tłumacz jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.
3. Tłumacz nie udziela gwarancji, że tłumaczenie poświadczone zostanie zaakceptowane przez stronę trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne nie zaakceptowanie jeżeli tłumaczenie jest wolne od błędów, zostało wykonane zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązkiem Zlecającego jest upewnić się, że tłumaczenie poświadczone wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego oraz poświadczone jako wykonane z przedłożonego skanu lub odpisu, zgodnie z informacją w punkcie VI.2, będzie uznane przez stronę trzecią do której jest ono kierowane, w tym w szczególności instytucje administracji rządowej i samorządowej.

XI. Rabaty

Wszystkie promocje (również promocje ogłaszane w kanałach mediów społecznościowych) ważne są przez cały okres ich trwania, zgodnie z informacją na stronie www lub miejscu ich ogłoszenie. Promocje oraz rabaty nie łączą się. Promocje nie łączą się z udzielonymi rabatami w ramach programów lojalnościowych, a także z rabatami udzielonymi indywidualnie (np. za duże zlecenie, dłuższy czas wykonania, podobne dokumenty, etc). Promocje nie dotyczą poświadczeń, trybów ekspresowych ani tłumaczeń metodą wyciągową. Promocje są ważne w przypadku zleceń do kwoty 800 zł, chyba że w opisie promocji w wyraźny sposób wskazano inaczej. W przypadku, gdy system płatności nie nalicza rabatu, oznacza to, że rabat lub promocja nie mają zastosowania w przypadku tego konkretnego zlecenia.  Tłumacz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

XII. Poufność

Tłumacz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do treści tłumaczonych tekstów, otrzymanych materiałów pomocniczych i informacji poufnych otrzymanych od Zlecającego. Na życzenie Zlecającego Tłumacz może podpisać odrębne zobowiązanie do zachowania poufności. 
Szczegóły dotyczące zakresu i czasu przechowywanych danych, a także sposobie ich wykorzystania oraz udostępniania znajdują się w Klauzuli Informacyjnej dostępnej na stronie internetowej Tłumacza.

XIII. Inne

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.09.2019r., ostatnia zmiana: 28.03.2024 r.