Zapłać za tłumaczenie przysięgłe

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna,
czyli kto i po co zbiera Twoja dane

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Re-Ta BIS Firma Usługowo Handlowa Jacek Roenig
ul. Derdowskiego 30/1, 71-178 Szczecin
NIP: 8521423894
REGON: 811023625
Tel: +48 455 441 455

I. Jakie dane zbieramy?

1. Tłumaczenia przysięgłe

1.1  W przypadku tłumaczeń przysięgłych podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami).

2. Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe

2.1 Podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby kontaktu przed i w trakcie realizacji zlecenia oraz wysyłki dokumentów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
2.2 Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania wyceny oraz realizacji umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
2.3 W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Podanie danych do faktury wraz z danymi kontaktowymi do jej wysłania, w tym e-mail i numer telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

II. Czy udostępniamy dane innym?

1. Nie udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych ani profilowania.
2. W przypadku tłumaczeń przysięgłych, Twoje dane zostaną przekazane zatrudnionym przez nas lub współpracującym z nami tłumaczom, tłumaczom przysięgłym lub/oraz tłumaczom przysięgłym dokonującym poświadczenia wykonanego przez nas tłumaczenia.
3. W przypadku dokumentów zawierających słownictwo specjalistyczne, np dokumentacji medycznej lub technicznej, a także w przypadku zleceń dotyczących innych języków Twoje dane oraz dokumenty mogą zostać ujawnione innym administratorom (firmom specjalizującym się w tego rodzaju tłumaczeniach). W takich przypadkach wszystkie Twoje dane zostaną przez nas usunięte, Ty zostaniesz o tym poinformowany/a, a obowiązek informacyjny i ochrony danych przejdzie na dany podmiot.
4. Przy realizacji zlecenia zastrzegamy sobie prawo do używania programów, aplikacji i rozwiązań technologicznych związanych z MT (Mechanical Translation – tłumaczenia mechanicznie), dostarczanych przez strony trzecie. 

III. Okres przechowywania danych przez biuro

1. Dane wskazane w punkcie I.2.1 oraz I.2.3 będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych (obecnie 5 lat). 
2. Oryginały dokumentów przesłane do wyceny lub na potrzeby realizacji zlecenia będą przechowywane przez nas przez okres do 3 miesięcy (liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po udostępnieniu nam danych).
3. Tłumaczenia wykonane przez zatrudnionych przez nas tłumaczy, tłumaczy przysięgłych lub/oraz tłumaczom przysięgłym dokonującym poświadczenia wykonanego przez nas tłumaczenia będą przechowywane przez nas przez okres do 1 miesiąca (liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zrealizowania zlecenia).

IV. Okres przechowywania danych przez tłumaczy

1. Dane wskazane w punkcie I.1.1 będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów dot. obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22. w.w ustawy).
2. Dane wskazane w punkcie I.2.1 nie będą udostępniane tłumaczom. 
3. Dane wskazane w punkcie I.2.2 mogą być (w postaci odpisów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez trzy lata (okres odpowiedzialności zawodowej), liczone od początku roku następującego po wydaniu tłumaczenia, na okoliczność ewentualnych reklamacji lub zapytań ze strony organów wymiaru sprawiedliwości.
4. Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń, pamięci tłumacza). W takim wypadku podejmiemy starania aby były one zanonimizowane. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

IV. Jakie są prawa Klienta?

Masz prawo żądania od administratora:
– dostępu do dotyczących Ciebie danych,
– dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
– prostowania tych danych,
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.
Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Jak można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych możliwy jest pod adresem e-mail tlumaczenia@przysiegle.online lub adresem korespondencyjnym Administratora danych (jak wyżej).